REGULAMIN SKLEPU KOWALSKA COACHING STUDIO

Kowalska Coaching Studio

wersja dokumentu: 04
data obowiązywania: .17.02.2024

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych jak i Usług cyfrowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://kowalskacoachingstudio.com/ oraz https://kursy.kowalskacoachingstudio.com/, a także sprzedaży Voucherów podarunkowych i świadczenia usług Spotkań online.

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów, Voucherów i Spotkań online będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Propozycja e-produktów i usług w sklepie jest ofertą, którą klient przyjmuje, dokonując zakupu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@kowalskacoachingstudio.com
– telefonicznie pod numerem: 797 411 703 w godz. 10:00 – 17:00 w dni robocze.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową, sprzedaje Vouchery i świadczy usługę Spotkań online?

Usługodawcą jest właściciel sklepu – Agnieszka Kowalska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Kowalska Coaching Studio, ul. Strzelców 1/31, 81-586 Gdynia, NIP: 7272524442, REGON: 388568688.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, dokonują zakupu i/lub korzystają z Voucherów oraz Spotkań online w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji

Usługodawca

Agnieszka Kowalska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Kowalska Coaching Studio, ul. Strzelców 1/31, 81-586 Gdynia, NIP: 7272524442, REGON: 388568688.

Sklep

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://kowalskacoachingstudio.com/ oraz https://kursy.kowalskacoachingstudio.com/

Formularz zamówienia

Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe, Vouchery lub Spotkania online. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Vouchera i/lub Spotkań online do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści cyfrowych,  Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Użytkownik

To Klient lub osoba niebędąca Klientem Sklepu odwiedzająca Sklep i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu lub osoba, która umieściła w Sklepie Treść.

Konto Klienta

To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

Treść cyfrowa

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa

To usługa pozwalając na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Produkt

To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

Cena

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Spotkanie online (lub Spotkanie)

To usługa w formie odpłatnych indywidualnych sesji coachingowych realizowana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (Google Meet), której opis i cena brutto dostępne są na stronie sklepu przy prezentowanych spotkaniach online.

Voucher podarunkowy (lub Voucher)

To bon usługowy w formie elektronicznej, który uprawnia Posiadacza do zakupu wybranych Treści i usług cyfrowych lub Spotkań online oferowanych w Sklepie internetowym przez Usługodawcę, który jest wydawcą Vouchera.

Posiadacz Vouchera (lub Posiadacz)

To Klient lub osoba, która przedstawia Voucher w Sklepie w chwili zakupu.

Usługa Elektroniczna

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Wymagania Techniczne

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej lub Umowy o świadczenie usług tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, wyposażone w głośnik, a w przypadku Spotkań online także w mikrofon;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • Dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
 • w przypadku Spotkań online dostęp do serwisu Google Meet.

Umowa

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczenia Vouchera lub realizacji usługi Spotkania online, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa o świadczenie usług

Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkań online i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkań online, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych, Voucherów i Spotkań online.

Promocje

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej lub Spotkań online.
Ustawa o prawach konsumenta
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
Regulamin
Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Cena Początkowa

Pierwsza Cena Produktu, Vouchera lub Spotkania online, w której pojawiły się w Sklepie.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką.

Cena Promocyjna

Cena Produktów, Voucherów i Spotkań online w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Punkt kontaktowy

To sposób umożliwiający Usługodawcy bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.

Usługa hostingu

To usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.

Dostawca usługi hostingu

To Usługodawca, czyli Agnieszka Kowalska

Treść

To zawartość wypowiedzi Użytkownika zamieszczona w Sklepie, w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Użytkownik umieścił w obrębie Sklepu.

Treść nielegalna

To Treść, która sama w sobie lub w odniesieniu do funkcjonalności Sklepu i usług Usługodawcy nie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa. Za Treść nielegalną uznaje się w szczególności:
 • obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • prywatne zdjęcia/grafiki udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału,
 • cyberstalking,
 • treści służące do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
 • treści służące do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
 • treści naruszające prawa autorskie.
Treść niezgodna z warunkami korzystania z usług Sklepu

To Treść naruszająca i zakłócające zasady funkcjonowania Sklepu, niniejszy Regulamin, a także Treść o charakterze nieprawdziwym, nieaktualnym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

Warunki korzystania z usług Sklepu
To klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między Usługodawcą a Użytkownikiem.
Moderacja
To działania niezautomatyzowane lub zautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produktów, Voucherów i Spotkań online są cenami brutto w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, głośnikiem i mikrofonem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Voucherów i Spotkań online;
  f) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości
  h) nienagrywania Spotkań online oraz nierozpowszechniania materiałów udostępnianych podczas Spotkań online bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.
 8. Treści i Usługi cyfrowe oraz Spotkania online mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką).
 9. W przypadku udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
 10. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Spotkań online.
 11. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na podstawie danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online na stronie Sklepu.
 12. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  a) Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
  b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;
  c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
  d) Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  e) Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
 3. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie jednego roku dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie.
 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.
 6. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.
 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.
 9. Klient nie może złożyć Zamówienia bez zakładania Konta.
 10. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.
 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online do Koszyka.
 13. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
 17. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych, a także umów sprzedaży Voucherów oraz o świadczenie Spotkań online poprzez stronę Sklepu.
 2. Główne cechy Treści i Usługi cyfrowej, Vouchera podarunkowego i Spotkań online oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.
 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi, sprzedaż Vouchera lub świadczenie Spotkań online za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.
 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa cyfrowa, Voucher lub Spotkanie online, a także sposób płatności.
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia, obok wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe, Voucher i/lub Spotkanie online przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.
 12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść i/lub Usługę cyfrową, Voucher lub Spotkanie online.
 13. Klient ma możliwość weryfikacji Zamówienia znajdującego się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.
 14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści i/lub Usługi cyfrowej wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 20. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe lub Spotkania online dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online na stronie Sklepu.
 21. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.
  b) przelew tradycyjny,
  c) płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.
 22. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.
 23. Płatność za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, Voucher i Spotkania online dokonywana jest przy pomocy serwisu:
  • Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

  • oraz PayNow, dostarczany przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych. Przy świadczeniu usługi mBank działa w imieniu i na rzecz mElements będącej krajową instytucją płatniczą na podstawie odrębnych umów oraz wpisu do rejestru KNF dostawców usług płatniczych jako agent mElements (numer IP47/2019).

 24. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
 25. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

Treści i Usługi cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą obszaru rozwoju osobistego i mają charakter edukacyjny. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i Usług cyfrowych jest nieodpłatne.
 3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
 4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 5. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 6. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 7. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

Spotkania online

 1. Spotkania online są realizowane w terminie wybranym przez Klienta z udostępnionego przez Usługodawcę kalendarza.
 2. Umowa o świadczenie Spotkania online ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji Spotkania.
 3. Czas trwania Spotkania online wskazany jest w opisie Spotkania zamieszczonym na Stronie internetowej.
 4. Spotkania online prowadzone są za pośrednictwem serwisu Google Meet
 5. Usługodawca przesyła Klientowi na podany przez niego w zamówieniu adres email wszelkie informacje niezbędne, by w wybranym terminie skorzystać ze Spotkania, w tym link do spotkania online.
 6. Opłaty związane z korzystaniem z aplikacji w celu skorzystania ze Spotkania online ponosi Usługodawca, z wyłączeniem opłat za połączenie z siecią Internet przez Klienta.
 7. Klient zobowiązuje się połączyć z aplikacją za pośrednictwem przesłanego linku w terminie ustalonym przy zakupie Spotkania online.
 8. Rezygnacja ze Spotkania możliwa jest nie później niż na 24 godziny przed umówionym terminem Spotkania online. W tym celu Klient zobowiązany jest zgłosić rezygnację Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. W przypadku gdy rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem Spotkania online Usługodawca nie jest zobowiązany do zwroty uiszczonej przez Klienta opłaty.
 10. Nieobecność Klienta w potwierdzonym terminie Spotkania online nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy za porozumieniem stron.

Vouchery podarunkowe

 1. Usługodawca oferuje Vouchery w różnych wariantach oraz nominałach, które określa w opisach Voucherów w Sklepie.
 2. Voucher można zrealizować, kupując w Sklepie usługę wskazaną w Voucherze.
 3. Vouchery wydawane są z datą ważności, która określa termin, do którego Posiadacz może go zrealizować w Sklepie. Po upływie terminu Voucher jest nieważny i nie można go zrealizować.
 4. Voucher uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi w wiadomości email wysłanej na podany w Zamówieniu adres.
 5. Vouchery, ani w całości, ani w części, nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno gdy będzie obejmowało całe Zamówienie lub tylko ich część, płatność zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki została uiszczona przez Klienta tj. zwrot świadczenia pieniężnego zostanie wypłacony w wysokości faktycznie poniesionej przez Klienta, reszta płatności zostanie zwrócona w formie Vouchera. Jeżeli okres ważności Vouchera użytego do zakupu zwracanej usługi w chwili zwrotu już minął, ważność Vouchera zostaje wydłużona na okres 30 dni.

Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.
 4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  a/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b/ wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,
  c/ odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d/ nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową (odpowiedzialność za wady Treści lub Usługi Cyfrowej)

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
  b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;
  c) Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  d) Z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.
 8. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Spotkań online, Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta również przysługuje reklamacja.
 9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 10. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest wyłączona.
 13. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 14. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 15. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 14, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 16. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 17. Domniemania wskazane w punkcie 14 i 16 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 18. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.
 20. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie również przysługiwać, jeżeli umowa dotyczy świadczenia usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, a Usługodawca wykonał w pełni usługę przed upływem terminu odstąpienia od umowy za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a także – przed rozpoczęciem – świadczenia poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od umowy, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta przyjął to do wiadomości.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych lub świadczeniu usługi Spotkania online. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej lub wykonanie usługi w warunkach określonych w ust. 2, przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Publikowanie Treści, moderacja i ograniczenia publikowania Treści

 1. Jeśli w ramach funkcjonowania Sklepu Usługodawca stwarza możliwość pozostawienia Treści przez Użytkownika, to Usługodawca przechowuje ją zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 3. Usługodawca w ramach Sklepu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Usługodawca nie używa narzędzi służących do automatycznego moderowania treści.
 5. O moderacji Treści Usługodawca informuje Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile Usługodawca dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.
 6. W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Usługodawca wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej sankcji.
 7. W przypadku powzięcia informacji o Treści niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu Usługodawca może wezwać Użytkownika do samodzielnego jej zmoderowania.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści bezprawnych, nielegalnych, zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umów;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników Sklepu;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep;
  f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 10. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania Treści, które Użytkownicy przekazują lub przechowują w ramach Sklepu, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zgłaszanie Treści nielegalnych oraz niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Usługodawca stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 2. Zgłoszenie może nastąpić drogą elektroniczną na wskazany na początku tego Regulaminu adres e-mail.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) lokalizację Treści w Sklepie w postaci bezpośredniego linku do Treści;
  b) przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania z usług Sklepu;
  c) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym imię, nazwisko lub nazwę, adres e-mail, chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstwa związanego z niegodziwym traktowaniem lub wykorzystaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywania dzieci do celów seksualnych oraz podżegania, pomocnictwa i usiłowania w zakresie tych przestępstw;
  d) oświadczenie, że osoba zgłaszająca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane Treści są nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, w szczególności, że stawiane zarzuty są prawdziwe i kompletne.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych, potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, jeśli w zgłoszeniu został wskazany jej adres e-mail.
 5. Zgłoszenie jest uznawane przez Usługodawcę za prawdziwe, jeśli Usługodawca bez szczegółowej analizy prawnej stwierdzi nielegalność lub niezgodność Treści.
 6. Usługodawca informuje niezwłocznie osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane sprawą, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o powziętej decyzji dotyczącej zgłoszenia, informując o możliwości odwołania się od decyzji.
 7. Przed wydaniem decyzji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
 8. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, obiektywny i niearbitralny, oraz z zachowaniem należytej staranności.
 9. Usługodawca nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń.

Procedura odwoławcza od zgłoszenia Treści nielegalnych lub niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Od decyzji Usługodawcy wydanej w sprawie zgłoszenia funkcjonowania w Sklepie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 3. Odwołanie powinno zawierać w szczególności:
  a) precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa;
  b) uzasadnienie stanowiska;
  c) wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.
 4. Usługodawca rozpatrzy odwołanie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji na skutek odwołania Usługodawca poinformuje osobę zgłaszającą i inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.
 5. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej kolejne odwołanie do Usługodawcy.

Sankcje za publikowanie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Usługodawca ma możliwość zastosowania sankcji wobec Użytkownika, który umieścił w ramach Sklepu Treści nielegalne lub Treści niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, również na skutek wydania decyzji o dokonaniu przez Użytkownika takiego naruszenia na podstawie rozpatrzonego zgłoszenia.
 2. Usługodawca ma możliwość:
  a) ograniczyć widoczność Treści, w tym dokonać jej usunięcia, uniemożliwić do niej dostęp lub ją depozycjonować;
  b) zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne dla Użytkownika, który daną Treść w ramach Sklepu umieścił;
  c) zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia;
  d) zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Voucherów i Spotkań online a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu.

Punkt kontaktowy

 1. Usługodawca wyznacza Punkt kontaktowy służący do komunikacji w sprawach Treści, w szczególności dotyczący ich legalności oraz zgodności z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 2. Korespondencja w ramach Punktu kontaktowego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kowalskacoachingstudio.com.
 3. O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Usługodawca informuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.
 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: __________

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dot. następujących Treści lub Usług cyfrowych, Vouchera lub Spotkania online  

Nazwa: __________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej, Vouchera lub Spotkania online na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 

 _________________________________
podpis oraz data

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu będzie Agnieszka Kowalska.

 W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.